Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1. Catch The Wave Concepts | Catch The Wave Concepts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70641722.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Catch The Wave Concepts een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder ‘AlgemeneVoorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Catch The Wave Concepts zijn deze AlgemeneVoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen bindende opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Catch The Wave Concepts alleen bindend indien en voor zover deze door Catch The Wave Concepts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Catch The WaveConcepts is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haarovereenkomsten.

2.5. Indien zich tussenpartijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Catch The Wave Concepts in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallende stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Verplichtingen Catch The Wave Concepts

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Catch The Wave Concepts dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Offertes

4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Catch The Wave Concepts het recht de prijzen hierover aan te passen.

4.3. Offertes van Catch The Wave Concepts zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn exclusief 21%omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Catch The Wave Concepts zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Catch The Wave Concepts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbieding en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

5.4. Catch The Wave Concepts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.5. Catch The Wave Concepts is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengt Catch The Wave Concepts dat in rekening.

5.7. Reiskosten bedragen €0,35 per kilometer vanaf Veenendaal.

Artikel 6. Levertijd

6.1. Door Catch The Wave Concepts opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.3 De foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 7. Wijziging opdracht

7.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

7.2. Indien Catch The WaveConcepts, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Catch The Wave Concepts gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever inrekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

7.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Catch The Wave Concepts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7.4. Indien de Opdrachtgever eengeplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Ontwerpen van publicatie 

8.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Catch The Wave Concepts zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de doorOpdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

8.2. Catch The Wave Concepts is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en rechten

9.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Catch The Wave Concepts.

9.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Catch The Wave Concepts niet nakomt is Catch The Wave Concepts zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Catch The Wave Concepts op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

9.3. Catch The WaveConcepts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Catch The Wave Concepts heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aanzijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Catch The Wave Concepts.

9.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of potretrechten van derden.

9.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Catch The Wave Concepts tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Catch The Wave Concepts, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

9.7. De ontwerpen en templates van Catch The Wave Concepts zijn auteursrechtelijk beschermde werken, deze mogen niet openbaar mogen worden gemaakt of worden verveelvoudigd zonder haar voorafgaande toe stemming. Catch The Wave Concepts geeft de afnemer van haar ontwerpen en templates uitsluitend een gebruiksrecht voor één onderneming.


Artikel 10: Foto’s en gebruik
10.1 Opdrachtgever kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf Opdrachtgever aanspreekt. Catch The Wave Concepts is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
10.2 Na iedere fotoshoot maakt Catch The Wave Concepts een selectie van de beste foto’s die naar Opdrachtgever viaWeTransfer gestuurd worden. Catch The Wave Concepts is vrij om naar eigeninzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aanOpdrachtgever. Opdrachtgever kan geen beroep doen op foto’s die volgens CatchThe Wave Concepts niet geschikt zijn om te tonen.
10.3 Foto’s worden enkel geleverd met nabewerking door Catch The Wave Concepts.
10.4 Foto’s mogen niet worden bewerkt door een andere partij dan Catch The Wave concepts.
10.5
Bij gebruik op social media is naamsvermelding verplicht: Catch The Wave Concepts @catchthewaveconcepts taggen in het bericht en/of foto.
10.6 Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever bij gebruik van foto’s op een site naamsvermelding of eenlink naar Catch The Wave Concepts te plaatsen.

10.7 Tenzij anders overeengekomen, is het niet toegestaan om foto’s door te geven of verkopen aan andere partijen of personen.


Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1 Opdrachtgever dient de door CatchThe Wave Concepts uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

11.2. Alle door Catch The WaveConcepts uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voorrekening van opdrachtgever.

11.3. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.5. In bovenstaande gevallen heeft Catch The Wave Concepts voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Catch The Wave Concepts vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

11.6. Bezwaren tegen de hoogte vaneen factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Catch The Wave Concepts aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Catch The Wave Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200Euro.

12.3. Aansprakelijkheid van Catch TheWave Concepts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfs stagnatie, is uitgesloten.

12.4. Buiten de in artikel 12.2genoemde gevallen rust op Catch The Wave Concepts geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 12.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Catch The Wave Concepts

12.5. De aansprakelijkheid van CatchThe Wave Concepts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Catch The Wave Concepts onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Catch The Wave Concepts ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Catch The Wave Concepts instaat is adequaat te reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Catch The Wave Concepts meldt.

12.7. Opdrachtgever vrijwaart Catch The Wave Concepts voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan eenderde is geleverd en dat mede bestond uit door Catch The Wave Concepts geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Catch The Wave Concepts door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Catch The Wave Concepts kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

14.2. Informatie geldtin ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 15. Wijzigingen AV

15.1. Catch The Wave Concepts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijnvan 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Catch The WaveConcepts of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegendeze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de AlgemeneVoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een)nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

Contact 

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact op.